Czy montaż rusztowań wymaga specjalnych uprawnień?

Rusztowania to tymczasowe konstrukcje niezbędne przy większości prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich. Dzięki nim możliwe jest tynkowanie elewacji, remonty, ocieplenia i wiele innych robót. Prace na rusztowaniach są bardzo niebezpieczne, dlatego obwarowane są wieloma przepisami dotyczącymi zarówno samego używanego sprzętu oraz okoliczności wykonywania prac, jak i kwalifikacji pracowników.

Do montażu rusztowań uprawnione są jedynie osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia i uzyskały uprawnienia montera rusztowań, wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zasady dotyczące montażu konstrukcji rusztowań są opisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, z późn. zm.).
Posiadanie uprawnień jest konieczne tylko w przypadku pracowników bezpośrednio zajmujących się montażem rusztowań. Do ich zadań należy:
• przygotowanie terenu pod rusztowanie;
• wybór elementów rusztowania i sprawdzenie ich jakości;
• montaż rusztowania i ustawienie go w odpowiednim miejscu;
• łączenie poszczególnych elementów, w tym pomostów roboczych;
• sprawdzeniu całej konstrukcji pod kątem bezpieczeństwa.
Osoby wykonujące prace pomocnicze, na przykład przygotowujące narzędzia i materiały, nie muszą mieć specjalnych uprawnień, muszą być jednak nadzorowane przez osobę z uprawnieniami. W praktyce wielu pracowników wykonujących prace pomocnicze z biegiem czasu stara się o uprawnienia. Dla nich to szansa na większe możliwości zawodowe i wyższe zarobki. Uprawnienia są ważne nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Chronią również firmę, która zatrudnia pracownika montującego rusztowania, od strony prawnej. Jeśli dojdzie do wypadku, jej zarząd nie będzie obciążony odpowiedzialnością.

Jak zdobyć uprawnienia montera rusztowań? 

Uprawnienia można zdobyć przez odbyciu kursu i zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Wymagane są: ukończone 18 lat, minimum podstawowe wykształcenie oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania pracy na wysokości dla monterów rusztowań.
Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne (BHP montażu i użytkowania rusztowań, dokumentacja techniczna, konstrukcja rusztowań, technologia montażu i demontażu rusztowań) oraz praktyczne (przygotowania do montażu rusztowań, ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowań, kontrola stanu technicznego rusztowań). Kursy organizowane są przez Ośrodki Szkolenia Maszyn Budowlanych, Centra Kształcenia Zawodowego, Zakłady Doskonalenia Zawodowego oraz inne ośrodki upoważnione przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Pracownik otrzymuje świadectwo, wpis nadający uprawnienia do Książki Operatora Maszyn Roboczych (książeczka montera rusztowań).

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych!