Ogólne warunki najmu

Ogólne warunki najmu obowiązujące w KBI Słojkowscy Sp. z o.o. sp.k , Stargard

§ 1 Ogólne prawa i obowiązki stron umowy

 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania na czas uzgodniony najemcy
 2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, i z należytą starannością przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(BHP) oraz ruchu drogowego, płacić czynsz w uzgodnionych terminach, w prawidłowy i właściwy sposób obchodzić się z przedmiotem najmu, a po zakończeniu stosunku najmu zwrócić przedmiot najmu czysty i zatankowany do pełna chyba że strony ustalą inaczej.
 3. Najemca jest zobowiązany do podania Wynajmującemu w formie pisemnej miejsca pracy lub przechowywania (adresu) przedmiotu najmu oraz natychmiast informować o każdorazowej jego zmianie o ile takowa w czasie trwania umowy następuje – najpóźniej w momencie dokonania takowej zmiany.

§ 2 Wydanie przedmiotu najmu, zwłoka Wynajmującego

 1. Wynajmujący jest zobowiązany wydać przedmiot najmu w należytym stanie, gotowy do użycia i zatankowany do pełna łącznie z wszelkimi niezbędnymi dokumentami.
 2. Okres najmu zaczyna się z dniem odbioru wzgl. załadowania przedmiotu najmu w celu wysyłki do Najemcy.
 3. Jeżeli z chwilę rozpoczęcia najmu Wynajmujący dopuszcza się zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu, Najemca może żądać odszkodowania. W przypadku, jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu najmu spowodowane zostało lekkim niedbalstwem Wynajmującego, odszkodowanie za każdy dzień opóźnienia ograniczone jest do równowartości kwoty czynszu najmu za jeden dzień. Zamiast żądać odszkodowania, Najemca może wyznaczyć Wynajmującemu odpowiedni dodatkowy termin wydania przedmiotu najmu z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego
  terminu dodatkowego Najemca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.
 4. Istnieje możliwość dostarczenia Najemcy przez Wynajmującego jak i zwiezienia do siedziby Wynajmującego przedmiotu najmu na warunkach wzajemnie uzgodnionych.

§ 3 Wady przedmiotu najmu w chwili jego wydania

 1. Najemca jest uprawniony do przeprowadzenia oględzin przedmiotu najmu w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem czasu najmu i wskazania ewentualnych wad. Koszty oględzin ponosi Najemca.
 2. Wady, które można było rozpoznać w czasie oględzin, a które w istotny sposób ograniczają przewidziane zastosowanie przedmiotu najmu, nie mogą być kwestionowane, jeżeli nie zostały podane Wynajmującemu do wiadomości na piśmie bezzwłocznie po oględzinach. O innych wadach przedmiotu najmu istniejących w chwili wydania należy zawiadomić bezzwłocznie po ich odkryciu.
 3. Wynajmujący jest zobowiązany usunąć wady istniejące w chwili wydania i wskazane przez Najemcę we właściwym czasie. Wynajmujący ponosi koszty związane z usunięciem takich wad. Wynajmujący może także pozwolić Najemcy na usunięcie takich wad; w takim przypadku Wynajmujący ponosi powstałe koszty. Wynajmujący jest także uprawniony postawić Najemcy do dyspozycji funkcjonalnie równowartościowy zastępczy przedmiot najmu. Obowiązek Najemcy do zapłaty czynszu przesuwa się w przypadku istotnych wad przedmiotu najmu o czas konieczny do wykonania naprawy przedmiotu najmu.
 4. Jeżeli Wynajmujący z własnej winy nie dopilnuje wyznaczonego mu odpowiedniego terminu do usunięcia wady istniejącej w chwili wydania przedmiotu najmu, Najemca uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Najemcy także w innych przypadkach nieudanego usunięcia wad istniejących w chwili wydania przedmiotu najmu przez Wynajmującego.

§ 4 Ograniczenie odpowiedzialności Wynajmującego

 1. Dalej idące roszczenia o odszkodowanie wobec Wynajmującego, a szczególnie roszczenie o naprawienie szkody, która
  nie powstała bezpośrednio na przedmiocie najmu, przysługują Najemcy tylko w przypadku
  rażącego zawinienia Wynajmującego
  zawinionego przez Wynajmującego naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy oraz gdy osiągnięcie celu umowy będzie zagrożone. W innych przypadkach odpowiedzialność Wynajmującego jest wyłączona.
 2. Jeżeli wskutek zawinienia Wynajmującego Najemca nie będzie mógł użyć przedmiotu najmu zgodnie z umową wskutek
  zaniechanego lub wadliwego wykonania propozycji i wskazówek udzielonych Najemcy przez Wynajmującego przed lub
  po zawarciu umowy oraz innych umownych obowiązków ubocznych Wynajmującego - szczególnie instrukcja dotycząca
  obsługi i konserwacji przedmiotu najmu, odpowiednio obowiązują - z wykluczeniem dalej idących roszczeń Najemcy -
  przepisy § 3 ust. 3 i 4 oraz § 4 ust. 1 niniejszych Ogólnych warunków najmu.

§ 5 Czynsz najmu, płatność i cesja roszczeń na zabezpieczenie czynszu

 1. Czynsz najmu oblicza się na podstawie ośmiogodzinnego czasu pracy na dobę. Obliczenie następuje na bazie 5 dni roboczych (poniedziałek - piątek). Ponadnormatywny czas pracy
  rozlicza się dodatkowo wg. stawki godzinowej na podstawie cen najmu ustalonych w umowie. Wynajmującego należy zawiadomić o pracach wykonywanych podczas weekendu, dodatkowych godzinach pracy oraz pracach wykonywanych w utrudnionych warunkach. Czynsz za wynajem płotów ,ogrodzeń ,znaków, baraków ,rusztowań itp. będzie obliczany według dni kalendarzowych.
 2. Czynsz miesięczny nie obejmuje kosztów załadunku i rozładunku, frachtu i transportu w przypadku dostawy tam i z powrotem, postawienia do dyspozycji personelu oraz surowców i materiałów pomocniczych.
 3. Czynsz jest płatny po otrzymaniu faktury w terminie w niej wskazanym. Brak zapłaty w terminie uprawnia Wynajmującego do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 4. Do obliczonego w powyższy sposób czynszu najmu dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości, płatny przez Najemcę wraz z czynszem.
 5. Strony ustalają, że na fakturach VAT nie wymagany będzie podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.
 6. Prawo zatrzymania oraz prawo potrącenia przysługuje Najemcy tylko w przypadku jego roszczeń wzajemnych wobec Wynajmującego, których Wynajmujący nie kwestionuje lub które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Wymienione prawa nie przysługują Najemcy w przypadku spornych roszczeń wzajemnych.
 7. Jeżeli Najemca dopuszcza się zwłoki w zapłacie należnej kwoty czynszu przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych po wezwaniu na piśmie do dokonania zapłaty lub gdy weksel wystawiony przez Najemcę został oprotestowany, Wynajmujący jest uprawniony odebrać przedmiot najmu po zawiadomieniu Najemcy i bez odwołania się do sądu na koszt Najemcy, który jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu dostęp do przedmiotu najmu i jego odtransportowanie, i dysponować przedmiotem najmu w inny sposób. Roszczenia Wynajmującego wynikające z
  umowy najmu nie wygasają. Kwoty, które Wynajmujący ewentualnie uzyskał wskutek innego rozporządzenia przedmiotem najmu (wskutek oddania przedmiotu najmu w najem innemu najemcy) lub które mógłby uzyskać w okresie uzgodnionego czasu trwania umowy najmu będą rozliczane po potrąceniu kosztów powstałych wskutek odbioru i oddania przedmiotu najmu w najem innemu najemcy.
 8. Najemca przenosi niniejszym na rzecz Wynajmującego swoje roszczenia wobec swojego zleceniodawcy, na rzecz którego przedmiot najmu będzie używany, w wysokości uzgodnionego czynszu najmu, po potrąceniu otrzymanej kaucji. Wynajmujący przyjmuje tę cesję.

§ 6 Przestoje

 1. W przypadku przestoju prac na placu budowy, na którym wynajęty sprzęt jest używany, wskutek okoliczności, za które ani Wynajmujący, ani Najemca nie ponosi odpowiedzialności (np. powódź, strajk, niepokój wewnętrzny w kraju Najemcy, wydarzenia wojenne, zarządzenia administracyjne), po czasie co najmniej 10 kolejnych dni, poczytuje się, że
  okres od 11 dnia kalendarzowego do ponownego podjęcia robót jest czasem przestoju.
 2. Uzgodniony czas najmu przedłuża się o czas przestoju.
 3. Za czas przestoju Najemca jest zobowiązany do zapłaty
  50 % uzgodnionego czynszu najmu odpowiadającego okresowi przestoju, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej.
 4. Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego bezzwłocznie zarówno o wstrzymaniu jak i ponownym podjęciu robót.

§ 7 Obowiązek najemcy do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie

 1. Najemca jest zobowiązany:
  1. chronić przedmiot najmu przed używaniem w sposób nie odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu przedmiotu najmu;
  2. przeprowadzać w sposób fachowy należyte konserwacje i prace pielęgnacyjne na własny koszt;
  3. zapowiadać niezbędne inspekcje i konserwacje przedmiotu najmu w odpowiednim czasie i bezzwłocznie umożliwić Wynajmującemu ich wykonanie. Koszty z tym związane ponosi Wynajmujący, jeżeli Najemca i jego pomocnicy wykazali, że dochowali należytej staranności.
 2. Paliwo, smary i oleje oraz codzienną obsługę przedmiotu najmu jak i operatora zapewnia Najemca. ilość zatankowanego paliwa w momencie wydania przedmiotu najmu zostaje określona w umowie. Za stwierdzone braki paliwa obciążony zostaje najemca.
 3. Wynajmujący jest upoważniony do dokonywania oględzin przedmiotu najmu i - po uprzednim uzgodnieniu z Najemcą - do sprawdzania stanu używalności przedmiotu najmu we własnym zakresie lub za pomocą pełnomocników. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z Wynajmującym w tym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem oględzin i sprawdzeniem stanu używalności ponosi Wynajmujący.
 4. Wszelkie uszkodzenia i awarie przedmiotu najmu Najemca jest zobowiązany bez zwłocznie zgłosić Wynajmującemu. W przypadku niemożliwości ich usunięcia przez serwis Wynajmującego w miejscu stacjonowania maszyny, Najemca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Najmu do miejsca wskazanego przez wynajmującego. Niezwłocznego zgłoszenia wymagają również awarie licznika motogodzin.

§ 8 Odpowiedzialność Najemcy w razie najmu z personelem obsługującym przedmiot najmu

W razie wynajęcia przedmiotu najmu z personelem obsługującym przedmiot najmu, personel może być zatrudniany tylko i wyłącznie w zakresie obsługi przedmiotu najmu.
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydajność operatora.
Wynajmujący jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez personel obsługi, tylko jeżeli ponosi winę w jego wyborze. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność ponosi Najemca.

§ 9 Zakończenie umowy najmu i zwrot przedmiotu najmu

 1. Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego o zamiarze zwrotu przedmiotu najmu.
 2. Czas najmu kończy się w dniu dostarczenia przedmiotu najmu łącznie z wszystkimi częściami koniecznymi do jego uruchomienia, w prawidłowym, zgodnym z umową stanie, do magazynu Wynajmującego lub innego uzgodnionego miejsca docelowego, najwcześniej jednak z upływem uzgodnionego czasu najmu; odpowiednio stosuje się przepis § 5 ust. 6
  .
 3. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w należytym stanie i czysty.
 4.  Przedmiot najmu należy zwrócić w dzień roboczy najpóźniej do godziny 16:00 w celu umożliwienia Wynajmującemu co najmniej wstępnego dokonania oględzin i sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu najmu jeszcze w tym samym dniu.
 5. Szkody wynikłe ze zniszczenia bądź uszkodzenia przedmiotu najmu wskutek niewłaściwej eksploatacji w całości pokrywa Najemca.

§ 10 Naruszenie obowiązku utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie

 1. Jeżeli przedmiot najmu zostanie zwrócony w stanie niezgodnym ze stanem określonym w umowie najmu i niniejszych Ogólnych warunkach najmu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wysokości
  czynszu najmu za czas od dnia zwrotu przedmiotu najmu do zakończenia prac niezbędnych do przywrócenia przedmiotowi najmu należytego stanu, których przeprowadzenia Najemca zaniechał sprzecznie z umową.
 2. Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego o zakresie wad, za które jest odpowiedzialny, i umożliwić Wynajmującemu sprawdzenie rzeczywistego stanu przedmiotu najmu. Wynajmujący jest zobowiązany zawiadomić Najemcę przed rozpoczęciem naprawy o szacowanej wysokości kosztów związanych z pracami koniecznymi do usunięcia usterek.
 3. Przyjmuje się, że przedmiot najmu został zwrócony w należytym stanie, jeżeli wady, które można rozpoznać bez dodatkowych oględzin, nie zostaną przez Wynajmującego wskazane bezzwłocznie, zaś pozostałe wady w ciągu 14 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu.

§ 11 Dalsze obowiązki Najemcy

 1. Najemca nie może podnająć przedmiot najmu ani oddać przedmiot najmu osobie trzeciej do używania lub odstąpić prawa wynikające z umowy najmu albo przyznać jakiekolwiek prawa wobec przedmiotu najmu.
 2. Jeżeli osoba trzecia dochodzi roszczeń co do przedmiotu najmu wobec Najemcy z tytułu zajęcia lub podobnych praw co do przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Wynajmującego za pomocą listu poleconego lub innego środka komunikacji (telefon, e-mail, itp…), a osobę trzecią również zawiadomić o tym za pomocą listu poleconego lub innego środka komunikacji (telefon, e-mail, itp…)
 3. Najemca jest zobowiązany podejmować wszelkie właściwe działania niezbędne do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą i uszkodzeniem. Warunkiem minimalnego zabezpieczenia jest pozostawienie przedmiotu najmu na strzeżonym placu, prywatnej zamkniętej posesji, bądź przechowywanie w pomieszczeniu zamkniętym na minimum dwa atestowane zamki.
 4. Najemca jest zobowiązany natychmiast zawiadomić Wynajmującego w razie wszelkich wypadków i czekać na jego dalsze instrukcje. W razie wypadków drogowych i kradzieży Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania policji.
 5. W przypadku zawinionego naruszenia powyższych przepisów ust. 1 - 4 Najemca będzie zobowiązany do naprawienia wszelkiej wynikłej szkody.

§ 12 Wypowiedzenie

1. a) Jeżeli umowa najmu zawarta została na czas określony, żadna strona umowy nie może
wypowiedzieć stosunku najmu.

b) To samo dotyczy minimalnego czasu trwania najmu w ramach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Po upływie minimalnego czasu trwania najmu Najemca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-dniowego terminu wypowiedzenia.

c) Umowy najmu zawarte na czas nieokreślony bez minimalnego czasu trwania najmu można wypowiedzieć z
zachowaniem następujących okresów:
2 dni - gdy czynsz jest płatny za dzień roboczy/kalendarzowy;
3 dni - gdy czynsz jest płatny tygodniowo;
tydzień - gdy czynsz jest płatny miesięcznie.

2. Wynajmujący jest uprawniony rozwiązać umowę najmu bez zachowania okresów wypowiedzenia:

a) w przypadku § 5 ust. 7 niniejszych Ogólnych warunków najmu

b) jeżeli po zawarciu umowy Wynajmujący dowiedział się o okolicznościach mających istotny wpływ na sytuację finansową/zdolność płatniczą Najemcy;

c) jeżeli Najemca bez zgody Wynajmującego używa przedmiotu najmu lub jego części w sposób niewłaściwy i sprzeczny z przeznaczeniem przedmiotu najmu lub z umową;

d) w przypadku naruszenia § 7 ust. 1 niniejszych Ogólnych warunków najmu.

3. Jeżeli Wynajmujący skorzysta z przysługującego mu prawa do wypowiedzenia zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszych Ogólnych warunków najmu, odpowiednio stosuje się § 5 ust. 7 w zw. z § 9 i § 10 niniejszych Ogólnych warunków najmu.

4. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu po zapowiedzeniu bez zachowania terminu, jeżeli używanie przedmiotu będzie niemożliwe na dłuższy okres czasu, wskutek okoliczności, za które Wynajmujący ponosi odpowiedzialność.

§ 13 Utrata przedmiotu najmu

Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu zgodnie z § 9 ust. 2 i 3, jest on zobowiązany do naprawienia wynikłej szkody.

§ 14 Inne postanowienia

 1. Wszelkie odmienne porozumienia lub uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Nieważność jakiegokolwiek przepisu niniejszych ogólnych warunków najmu nie narusza ważności ich pozostałych uregulowań.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest główna siedziba Wynajmującego.
 4.  Sądem właściwym dla wszelkich sporów związanych z umową najmu jest Sąd w miejscowości wynajmującego
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku zwłoki w zapłacie przekraczającej 60 dni Wynajmujący może skierować sprawę do zewnętrznej firmy celem windykacji na koszt Najemcy ,bądź skierować sprawę do sądu .