Praca na rusztowaniach a zasady bhp

Praca na wysokościach wymaga stosowania odpowiednich zasad BHP. Wiele robót nie tylko związanych z budową nowych obiektów budowlanych, ale również prac montażowych w przemyśle wymaga pracy na rusztowaniach. W przypadku prac na rusztowaniach nie tylko chodzi o używanie wysokiej jakości, klasy rusztowań, czy też stosowania konkretnych zabezpieczeń. Pracując na rusztowaniach, należy stosować się do konkretnych zasad BHP.

Gdzie szukać informacji na temat BHP na rusztowaniach?

Wydaje się to kuriozalne, ale dużo informacji na temat bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach można wyczytać w informacjach, jakie otrzymamy wraz z zakupem rusztowania od producenta. Takie instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe będą zawierać wymagania techniczne, sposoby montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań. W informacjach od producenta znaleźć się powinny również informacje, jak przygotować rusztowanie, aby praca na nim przebiegała w sposób maksymalnie bezpieczny dla wszystkich korzystających z niego osób.

Według obowiązującego prawa, budowa i sposób pracy zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta nie wypełniają jeszcze obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracy na rusztowaniu, czy bezpieczeństwa samego rusztowania. Przy planowaniu pracy na rusztowaniach należy wziąć pod uwagę między innymi: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm. oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034);  Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r poz. 1502); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 926) oraz inne wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy, czy wewnętrzne przepisy zakładowe.

Rusztowanie musi przejść odbiór techniczny

Od strony prawnej, bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach, opisane jest w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). Paragraf 110.3 tego Rozporządzenia mówi, że każde rusztowanie musi przejść odbiór, przeprowadzony przez kierownika budowy, który to fakt ten umieścić musi w dzienniku budowy. Ważne jest, by pamiętać, że wpis nie może być przypadkowy, a powinien zawierać dane osoby montującej rusztowanie, informacje o jego przeznaczeniu, dopuszczalnym obciążeniu oraz terminy przeglądów. Niejednokrotnie przed wykonaniem rusztowania wymagane jest sporządzenie indywidualnego projektu i wykonanie obliczeń statycznych i obliczeń wytrzymałości gruntu pod obciążeniem rusztowaniem.

Jakie zasady należy zapamiętać podczas prac na rusztowaniach?

Pracując na rusztowaniach, trzeba pamiętać, że rusztowanie nie tylko powinno być stabilne i wytrzymałe, ale dodatkowo w warunkach zagrożenia upadkiem z wysokości każdy pracownik powinien być przypięty do rusztowania linką bezpieczeństwa. Należy też pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i uwagi, aby swoim zachowaniem nie doprowadzić do powstania kosztowych usterek, bądź wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu pozostałych kolegów z ekipy. Ważny jest więc odpowiedni rozkład pracowników na pomostach, gwarantujący zachowanie bezpiecznych odległości między nimi.

W sytuacji, gdy rusztowanie przechodzi nad drogą lub jest umieszczone nad przejściem dla pieszych, konstrukcja musi być wyposażone w zadaszenie przejścia oraz siatkę / folię ochronną. Ważne jest także prawidłowe oznakowanie rusztowania, a niekiedy nawet dokonanie zmiany organizacji ruchu pieszych i pojazdów, co realizowane jest na podstawie indywidualnego projektu.

Kiedy nie wolno pracować na rusztowaniach?

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych prawo zabrania wykonywania wszelkich czynności pracowniczych na rusztowaniach. Zabrania się pracy gdy:

  • wieje wiatr powyżej 10m/s,
  • występuje gołoledź,
  • występuje mgła itp.,
  • zaraz po zmroku (chyba, że rusztowanie ma zamontowane odpowiednie oświetlenie).

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych!