Zasady grodzenia placów budów

Każdy plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych ? można to osiągnąć za pomocą ogrodzenia. Ogrodzenie jest elementem zagospodarowania terenu budowy stanowiącym pewnego rodzaju zabezpieczenie, które nie tylko chroni teren przed dostępem osób nieupoważnionych ? stanowi również ochronę przed kradzieżą z zewnątrz, gdyż jest barierą zarówno fizyczną, jak i psychologiczną.

O konieczności grodzenia placów budów, jak również obszarów prowadzenia konkretnych prac, mówi m.in. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rozporządzeniu można znaleźć takie zapisy jak:

§ 9.

 1. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.
 2. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

§ 10.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

§ 24.

Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi, o których mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu.

§ 26.

 1. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

1)         0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań;

§ 39.

 1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

§ 44.

 1. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

§ 50.

 1. Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób postronnych.

§ 120.

 1. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

§ 134.

Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2.

§ 144.

 1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
 2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
 3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

§ 145.

 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
 2. Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
 3. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

§ 161.

Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

§ 201.

Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone.

§ 202.

 1. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników.

§ 240.

 1. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

§ 253.

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania strzelania należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie rozrzutu o terminie rozbiórki z zastosowaniem materiałów wybuchowych i zapewnić:

1)         opuszczenie strefy zagrożenia przez przebywające tam ewentualnie osoby trzecie;

2)         usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji i innych niż konstrukcyjne elementów budowlanych, mogących spowodować obniżenie bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych oraz narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie.

 1. Teren placu ogradza się i ochrania w taki sposób, aby istniała ścisła kontrola osób i pojazdów wchodzących i wychodzących. Na ogrodzeniu budowy powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze.

W obszarach zagrożonych upadkiem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 jego wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane. W zwartej zabudowie miejskiej ustawodawca zaznacza, że odległość ogrodzenia może być zmniejszona, ale pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów, np. daszków.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat zasad grodzenia placów budowy? Sprawdź to w naszym artykule!

Rodzaje ogrodzeń na placach budowy

Są różne sposoby oraz rodzaje sprzętu do wykonania grodzenia. Możemy wykonać je za pomocą ogrodzeń, barier, poręczy, łańcuchów, lin czy taśm z tworzywa sztucznego. W zależności od przedmiotu zabezpieczenia użyjemy zróżnicowanych sposobów grodzenia.

Ogrodzenie placu budowy najlepiej realizować za pomocą prefabrykowanych przęseł stalowych opartych na stopach wykonanych z betonu lub tworzywa sztucznego. Występują pełne przęsła ogrodzenia, które wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej lub czasem z tworzyw sztucznych, oraz ażurowe, które są wykonywane z siatek stalowych ocynkowanych, łączonych przez zgrzewanie do ram wykonanych z rur bądź kształtowników stalowych. W niektórych przypadkach możemy jeszcze spotkać się także z tradycyjnymi ogrodzeniami pełnymi wykonanymi z drewna, jednak ogrodzenie takie jest mało trwałe oraz czasochłonne w realizacji. Ogrodzenia pełne stosuje się przede wszystkim w miastach ? tam, gdzie jest duże natężenie ruchu. Ogrodzenia ażurowe znajdują natomiast  zastosowanie na terenach pozamiejskich, gdzie nasilenie ruchu jest mniejsze, oraz w miejscach, w których oddziałują silne wiatry mogące przewrócić ogrodzenie z wypełnieniem pełnym.

Taśmy bezpieczeństwa stosuje się do wyznaczenia strefy dla osób postronnych w miejscach niebezpiecznych (jak na przykład zakryte konstrukcyjnie wykopy), a także w charakterze krótkotrwałych wygrodzeń stref bezpieczeństwa będących pod stałym nadzorem.

Bariery, w zależności od ich rodzaju, stosuje się do wyznaczenia dróg ruchu pieszych, jak również ruchu pojazdów w celu nadania im właściwego kierunku przemieszczania się.

Liny i łańcuchy stosuje się na ruchomych pomostach, w miejscach, w których nie da się zastosować sztywnych elementów (np. prowadzonych po łuku), a także w ciasnych i kolizyjnych przestrzeniach. Są one również wykorzystywane tam, gdzie występuje napór śniegu czy gruntu, który mógłby przemieścić inny rodzaj bariery i stworzyć zagrożenie.

Poręcze stosuje się w miejscach, w których nie tylko wymagane jest wygrodzenie, ale również istnieje potrzeba wykonania pochwytu dla człowieka w celu zapewnienia mu bezpiecznego przemieszczania się. Elementy te stosuje się nad skarpami, na wysokości budynku czy na drodze znacznego pochylenia terenu.

Tablica informacyjna

Na każdym placu budowy musi znajdować się tablica informacyjna. Określa to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. Według niego tablica informacyjna powinna zawierać kilka podstawowych informacji ? takich jak określenie rodzaju robót budowlanych i ich adres, numer pozwolenia na budowę i dane właściwego organu nadzoru budowlanego, a ponadto:

 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
 • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
  • kierownika budowy,
  • kierowników robót,
  • inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • projektantów,
 • numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
 • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Wszystkie informacje znajdujące się na tablicy informacyjnej powinny być w pełni czytelne i trwałe. Umieszcza je się na charakterystycznej płycie o kolorze żółtym. Warto podkreślić, że tablica informacyjna musi znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych!